สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ได้รับผลก...
               วันที่ 22 มิถุนายน 2564  นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรร...
 
  กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ...
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล
  ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line"
  กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด
  กิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day ประจำเดือนมิถุ...
  แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ครั้งที่2/2564
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุ...
  โครงการสานฝันปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทใ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔