สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
.
.
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยการน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเ...
      
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563   เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยการน้อมนำหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแบบใหม่ด้วยการน้อม...
  โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพ...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบภา...
  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเท...
  พิธีสรงน้ำเท้าพระเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2563
  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563
  เวียนเทียนวันอาสาฬบูชา ปี พ.ศ.2563
  ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย