สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด ว่าด้วยเรื่อง การลดย่อนภาษีบำรุงท้องที่
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  กิจกรรมความทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
       วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 พนักงานเทศบาลตำบลตลาด ร่วมมือกันทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ผู้สูอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาด
 
  กิจกรรมความทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
  ประชุมกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห...
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ
  โครงการรวมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด
  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ประจำปี 2564
  กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ...
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล
  โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล