วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าโรงสีชุมชน ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๖๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ สายเลียบลำบริบูรณ์ ทำนบปู่ขำ บ้านบุ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 6 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง