วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว