วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถบรรทุกขนวัสดุพื้นผิวทางเดิม(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง