วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย คสล.ซอยชาติไทย หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยหนองหอย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง