วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายบ้านราษฎร์ประสงค์-หนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและตกแต่งเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (ศพด.ทต.ตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารโรง ประจำศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง