วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ น้ำมันเชื้อเพลิง และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง