สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]
2 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2563 ]
3 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]
4 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]
5 แผนผังการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 5 ต.ค. 2563 ]
6 แผนผังขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]
7 แผนผังการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ต.ค. 2563 ]
8 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]
9 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2563 ]
10 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2563 ]