เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 10 ส.ค. 2563 ]128
22 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 19 มิ.ย. 2563 ]127
23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]129
24 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาด [ 19 มิ.ย. 2563 ]124
25 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 19 มิ.ย. 2563 ]102
26 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 6 มิ.ย. 2563 ]113
27 การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]117
28 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]124
29 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]115
30 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลตลาด [ 20 พ.ค. 2563 ]117
31 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]110
32 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่วเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]119
33 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]109
34 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]113
35 มาตรการป้องกันการับสินบน เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]110
36 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]194
37 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]115
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]109
39 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นร และข้าราชการ เทศบาลตำบลตลาด [ 19 พ.ค. 2563 ]112
40 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]121
 
|1หน้า 2|3