เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 278 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 19 พ.ย. 2561 ]146
182 การขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 13 พ.ย. 2561 ]152
183 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ซอยพันตรีวีรยุทธ [ 12 พ.ย. 2561 ]155
184 สำเนารายงาน รายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]148
185 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด [ 5 พ.ย. 2561 ]151
186 ประกาศราคากลาง บก.01 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 หลังย่าโม ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี [ 5 พ.ย. 2561 ]146
187 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]159
188 ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]143
189 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]155
190 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึก "ชาวโคกสูงร่วมใจ ต่อต้านภัยทุจริต" [ 25 ต.ค. 2561 ]153
191 ประกาศราคากลาง บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นหน้า รร.สอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ [ 11 ต.ค. 2561 ]151
192 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่1) [ 1 ต.ค. 2561 ]158
193 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]166
194 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]166
195 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]156
196 วาระประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]144
197 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค.61 [ 31 ส.ค. 2561 ]146
198 แหล่งกำเนิดมลพิษกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ 14 ส.ค. 2561 ]183
199 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 8 ส.ค. 2561 ]142
200 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561(ไตรมาสที่4) [ 2 ก.ค. 2561 ]141
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14