เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 8 ธ.ค. 2566 ]3
2 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 15 มี.ค. 2566 ]2
3 คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 15 ก.พ. 2566 ]2
4 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]212
5 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 30 ต.ค. 2564 ]195
6 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]202
7 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]193
8 คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 ต.ค. 2564 ]205
9 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]208
10 คู่มือการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]233
11 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]190
12 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]199
13 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]185
14 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2563 ]186
15 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]189
16 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]197
17 แผนผังการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 5 ต.ค. 2563 ]231
18 แผนผังขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]195
19 แผนผังการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ต.ค. 2563 ]296
20 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]185
 
หน้า 1|2