เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]147
2 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารบุคคลเกี่ยวกับวันลา [ 30 ต.ค. 2564 ]138
3 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]138
4 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]141
5 คู่มือการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 ต.ค. 2564 ]146
6 คู่มือการปฎิบัติงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]145
7 คู่มือการปฎิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]154
8 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]143
9 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาด [ 30 ต.ค. 2564 ]136
10 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2563 ]136
11 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 ต.ค. 2563 ]133
12 แผนผังขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]139
13 แผนผังขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2563 ]141
14 แผนผังการขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 5 ต.ค. 2563 ]175
15 แผนผังขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 ต.ค. 2563 ]142
16 แผนผังการขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ต.ค. 2563 ]244
17 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]131
18 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2563 ]143
19 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ต.ค. 2563 ]138