สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
แผนอัตรากำลังสามปี
คู่มือสำหรับประชาชน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
การป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประเมินความพึงพอใจ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตลาด
คุณธรรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตลาด
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 -65
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
คู่มือการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบุคคล
มาตรการ
แผนพัฒนาสุขภาพ
KM เอกสารจัดการความรู้
การควบคุมภายใน
ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นายธูป  รอดจอหอ
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
  โทรศัพท์ +  081-9672318
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 

  ชื่อ +  ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
  ตำแหน่ง +  ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ +  093-5369461
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
    ชื่อ +  นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  062-9492947
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางพัชรี สงสันเทียะ
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 089-4289443
  อีเมล์ +  admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายสุขุม  ขยันงาน
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  069-4268632
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวนพาภรณ์    วิเศษทรัพย์
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  088-4779931
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th
 
  ชื่อ +  นายอาคม เชื้อบัณฑิต
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +   064-2264300
  อีเมล์ +   admin@talad.go.th