สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่่นเทศบาลตำบลตลาด เพื่อเปิดโอกาศให้ทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และส่วนราชการได้ข้อมูลปัญหา/ความต้องการ และนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อนำเสนอโครงการต่อไป โดยมีนายธูป รอดจอหอ นากยเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด