สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


        วันที่ 22 มิถุนายน 2564  นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยมีกลุ่มสตรีตำบลตลาดที่ให้ความสนใจ จำนวน 20 คน ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา