สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียน การสอนเด็กปฐมวัย


ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินงานจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว