สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562


เทศบาลตำบลตลาด ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งเป็นการให้ประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว เป็นการบำรุงรักษา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดี ตามเจตนารมณ์ที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ เพื่อกระจายอำนาจบริหารสู่ท้องถิ่น โดยได้จัดกิจกรรมขบวนแห่พระพุทธรูป สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่กับคนไทยตลอดไป