สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข