วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคีถนนเลียบคลอง LMC ข่อยงามฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดโคกตลาด 5 ปู่ตาร่วมใจประชาสามัคคี ไปหน้าโรงเรียนบ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองจาน หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1 (บ้านยายอึ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตาสามัคคี 3/3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำประชารัฐ ซอย1(บ้านรนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ซอยปู่ตาพัฒนา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง