วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงวันที่ 4-31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.ตลาดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถบรรทุกขนวัสดุพื้นผิวทางเดิม(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 14 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2-ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าโรงสีชุมชน ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๖๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะ สายเลียบลำบริบูรณ์ ทำนบปู่ขำ บ้านบุ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 6 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมลำเหมืองสาธารณะและทางน้ำไหล หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาสามัคคี 3 ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำบัตรประจำตัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด พร้อมสายคล้องบัตร และกรอบบัตรพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
จ้างเหมาทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1/2564 เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้ออาาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗๖๓๘๕ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด สายเลียบคลองชลประทาน สุรนารี-โนนทัพม้าสามัคคีฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูจากตู้โทรศัพท์ ซอยใจเย็นไปซอยร่วมพัฒนา ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ หมายเลชครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๒-๐๐๐๓ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งสว่าง ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำบริบูรณ์ฝั่งขวาจากบ้านนางสาวประนอม ชำนาญเพียร ถึงถนนสาย ฉ ชุมชนโพธิ์แสนสุข บ้านโพธิ์ หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชารัฐ ๘ ชุมชนปู่ตาพัฒนา บ้านบุปัฒนา หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเหมือนฝันไปบ้าน นางปราณี ชุมชนก้าวไกลพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่า ๒ และ ๓ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนพีแก้ว ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ ๕ - บ้านตลาด หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี ๙ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สฟำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 8 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโบราณ 1/1 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ 2 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนงองตะคลองร่วมใจ 5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำชนิดแก้วววพลาสติก ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเดือนฉาย 4 ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชารัฐ 13 ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ 2 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๓-๐๘ สายสี่แยกโรงปลาร้าถึงบ้านชนะ บ้านบุ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้เป็นป้ายสัญลักษณ์อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อคู่มือ,แบบพิมพ์และวัสดุ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านกระฉอดสามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนทัพม้า ๘ (โนนสำโรง) หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายกระดานไม้พร้อมโครงเหล็กสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำตรายางผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กปฐทฃมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบบรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูกระจกสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอรังสูง บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี ๑๒/๑ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกชยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก-๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง เพชรลดา 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยโบราณ 2 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำตะคลองใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ชุมชนมอรังสูง จากหน้าบ้านป้าเจียว(ต่อจากถนน คสล.อบจ.ไปใต้สะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนมอรังสูง 1 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นมฉศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อแท่นบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานนักการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกชยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ น้ำมันเชื้อเพลิง และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย)ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี10 หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี จากบ้านนายสำรวย พวงโพธิ์ ไปชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาสามัคคี หมู่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาท (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้าทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และนำ้มันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ(เครื่องเล่นสนาม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(ม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณย์พาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๓๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยวัดโคกตลาด 6 ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ชุมชนโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(จากคลองส่งน้ำชลประทานไปสระวัดบำรุงธรรม) หมู่ที่ ๕ กระฉอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัวดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานกวาดถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภารเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยศิวโชค 1/1 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบุ (ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายพิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๓-๓๐ สายบ้านหนองตะคลอง-บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ หมู่ที่ 2 ชุมชนประชารัฐ ซอยตาโข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด(ซอยปู่-ย่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยศิวโชค 1/2 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองตะคลอง ร่วมใจ 4 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างทดลองเข้าระบบเพื่อหาข้อมูลขั้นตอนการทำสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงา่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (Projector) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อพัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อพัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 4475 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ฺเครื่องสูบน้ำ
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรงุรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) เทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการการพัฒนาศักยภาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ คณะกรรมการและเครือข่ายสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย คสล.ซอยชาติไทย หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยหนองหอย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายบ้านราษฎร์ประสงค์-หนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและตกแต่งเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (ศพด.ทต.ตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารโรง ประจำศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัตงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติงานทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา(ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยจันทร์โพธิ์ หมู่ที่ 1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ตำบลตลาด ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอยประชารัฐ 14 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับจ้าง ตามโครงการอาสาสมัคีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
1  ต.ค. 2562
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้าานราษำร์ประสงค์-บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา
1  ต.ค. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ชุมชนมอรังสูง จากหน้าบ้านป้าเจียว(ต่อจากถนน คสล.อบจ.ไปใต้สะพานสูง
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง เพชรลดา 1 ซอย 2
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนมอรังสูง 1 และ 4
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย)ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านตลาด
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยเลียบทางรถไฟ ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำแผ่นพันประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 88-4548 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจนับวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายเลียบไปบ้านยายแถม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บำรุงหน้าบ้านสารวัตรเหงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนอยู่ดีมีสุขจากฝายปู่ม่วงเลียบคลองแค (ฝั่งขวา) บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระฉอดเป็นสุข หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำบริบูรณ์ฝั่งขวา บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจาน(ช่วงที่3) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจาน(ช่วงที่3) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนระดับตำบลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นม.ถ.153-ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่ 1) จากบ้านสวนพิทักษ์ ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนตาปู่สามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นม.ถ.153-ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่ 1) จากบ้านสวนพิทักษ์ ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนตาปู่สามัคคี ตำบลตลาด
21  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-28 ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่1) จากบ้านสวนพิทักษ์ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาสามัคคี ตำบลตลาด
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายเลียบไปบ้านยายแถม
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระฉอดเป็นสุข หมู่ที่ 5
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด หมู่ที่ 5
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำบริบูรณ์ฝั่งขวา บ้านตลาด หมู่ที่ 3
16  ส.ค. 2562
วางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บำรุงหน้าบ้านสารวัตรเหงา
16  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนอยู่ดีมีสุขจากฝายปู่ม่วงเลียบคลองแค (ฝั่งขวา) บ้านบุ หมู่ที่ 1
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอยบ้านนางสำเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนาเส้นโรงเรียนสอนขับรถยูดีไดว์เวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา สายบ้านราษฎร์ประสงค์-บ้านหนองตะคลองตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.(ซอยม่วงเขียวเลี้ยวซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยม่วงเขียว(เลี้ยวซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอย กศน. บ้านบุ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง