วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมากำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึก และดินโคลนกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ประชารัฐ ซอย 1 (บ้านนายวิสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง