เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
          ราษฎรในเขตตำบลตลาด ประกอบด้วยอาชีพหลากหลายครอบคลุมทุกอาชีพ คือ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 บาท/คน/ปี แยกอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้
  อาชีพทำนา ร้อยละ 38.38
 
  อาชีพทำสวน ร้อยละ 0.44  
  อาชีพเลี้ยงสัตว ร้อยละ ์2.94  
  อาชีพค้าขาย ร้อยละ 3.55  
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 52.63  
  อาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.06  
 
หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลาด
  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง คือ หมู่ 6 และหมู่ 8
  ปั้มน้ำมัน จำนวน 1แห่ง คือ หมู่ 1
  โรงสี จำนวน 8 แห่ง คือ หมู่ 1 มี 1 โรง, หมู่ 2 มี 1 โรง, หมู่ 3 มี 2 โรง,
      หมู่ 4 มี 2 โรง, หมู่ 6 มี 1 โรง, หมู่ 8 มี 1 โรง
 
          นอกจากนั้น ยังมีองค์กรธุรกิจรายย่อยอีกบางชนิด เช่น อู่ซ่อมรถยนต์, อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ และร้านอาหาร เป็นต้น