เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
“ คมนาคมสะดวก ท้องถิ่นน่าอยู่
การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนมีส่วนร่วม ”