เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
****
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด
*****
สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้
. หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรา ๕๐,๕๓และ ๕๖
หน้าที่เทศบาล

มาตรา ๔๙* (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(
๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(
๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(
๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(
๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(
๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(
๗) *ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(
๘) **บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(
๙) **หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑*** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(
๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(
๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(
๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(
๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(
๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(
๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(
๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(
๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(
๙) เทศพาณิชย์