เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอาคม เชื้อบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางนันทิชา  ขวัญเกต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวโยธกา  ขอเหนี่ยวกลาง
นางสาวกาญจนา  นิลมะเริง
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
นายฉลอง ปราบงูเหลือม
 นางโชติกา  แซ่ลิ้ม
นายอำนวย  บาตรโพธิ์
พนักงงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์
 คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ
นายแสน  ปั้นโพธิ์ นายประจวบ  ชวนโพธิ์
นายสมหวัง บาตรโพธิ์
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงงานประจำรถขยะ


นางสาวรุจยา บาตรโพธิ์

พนักงงานจ้างเหมาบริการ