เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอาคม เชื้อบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางจิตรตรา หลวงกิจจา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวโยธกา  อาจมนตรี

-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
นายฉลอง ปราบงูเหลือม
นายอำนวย  บาตรโพธิ์
นายแสน  ปั้นโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานประจำรถขยะ

นายประจวบ  ชวนโพธิ์
นายสมหวัง บาตรโพธิ์
นางสาวรุจยา บาตรโพธิ์
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงงานประจำรถขยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจำรัส  พวงโพธิ์
นายสมชาย  ชุ่มกลาง นายมาโนช  พรหมยุทธนา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ นายบรรจง  เกตกะสัง
นายปรเมศวร  ศรีเกาะ
นายพิษณุ  เชี่ยวจอหอ
พนักงานประจำรถขยะ
 คนงาน
คนงาน