เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวนพาภรณ์    วิเศษทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศีกษา


-ว่าง
นักวิชาการศึกษา


นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ นางประทีป แก้วจันทร์

ครู คศ.๒
ครู คศ.๒ ครู คศ.๑นางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ นางสาวกมลชนก  ชุดทะเล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป