เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางสาวนพาภรณ์    วิเศษทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศีกษา


-ว่าง
นักวิชาการศึกษา


นางสุดใจ แม้นประเสริฐ
นางสาวสุจิตรา พับโพธิ์ นางประทีป แก้วจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู คศ.1 ครูผู้ช่วยนางสาวมลฤดี รัตนะ นางสาวสุดารักษ์ ศิริปรุ
นายต๋อย  ศรีสะอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ