เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองช่าง

นายสุขุม ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


 


-ว่าง-
นายสุรสิทธิ์  ฟอนโคกสูง นายชัยฤกษ์ ทองตา
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
 
  นางสาวชนิดาภา  จ่างโพธิ์  นายศรายุทธ พินิจจอหอ นายธุวานนท์ สำรวล
 เจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักผังเมือง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 นายอัคกร สิมมา
พนักงงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า