เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองคลัง


นางพัชรี สงสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ
นางบุญมา เพ็ชรราม
นางสาวกัญญา จำปาโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางรัชนี เติบกลาง
นางกาญจณา  ดวงทวีป
นางสาวเกียรติสุดา ชัดสระน้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี เจือด่านกลาง นางสาวจิราพร  ผาสุขมูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ