เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
กองคลัง


นางพัชรี ภินานันทชัย
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ
นางบุญมา เพ็ชรราม
นางสาวผานิท  มาตไตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางรัชนี เติบกลาง
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภมรวัฒน์
นางสาวเกียรติสุดา ชัดสระน้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวสาวิตรี เจือด่านกลาง นางสาวจิราพร  ผาสุขมูล
นางสาวฐิติมา เชียจอหอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นางสาวปิยะนุช  เอี่ยมจินดา


ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน