เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาด
นายประกอบ ปานสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลาด

นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ
หัวหน้าสำนักงานปลัดนางปราณี เลาะสูงเนิน
นายชัชวาลย์ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นางลลิดา แชจอหอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางวรรณวิมล แชจอหอ
นางสาวสุภาภรณ์ น้อยวิเศษ
สิบเอกนนทกร ขำเทศเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   


นายรัชพล บาตรโพธิ์


เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานนางสาวปรียานุช  จอนโพธิ์
นายนพดล เตยโพธิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
พนักงานขับรถยนต์
นางละมัย อินรัมย์ นายสมหวัง ขัดโพธิ์ นายบุญช่วย ศักดา
นักการภารโรง ยาม พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายเดชา พินิจจอหอ นายวิเชียร ชวนโพธิ์ นายชำนาญ จงคอยกลาง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง