เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาด
โทรศัพท์ 093-5369461
นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ นางพัชรี สงสันเทียะ นายสุขุม  ขยันงาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 062-9492947 โทรศัพท์ 089-4289443 โทรศัพท์ 069-4268632

 

นางสาวนพาภรณ์    วิเศษทรัพย์
 นายอาคม เชื้อบัณฑิต

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 088-4779931 โทรศัพท์ 064-2264300