เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาด
โทรศัพท์ 093-5369461

นายประกอบ ปานสันเทียะ
รองปลัดเทศบาลตำบลตลาด
โทรศัพท์ 089-6294799
นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ นางพัชรี ภินานันทชัย นายกิตติศักดิ์  บุญถือ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 062-9492947 โทรศัพท์ 089-4289443 โทรศัพท์ 081-87966952

 

นางสาวสังวาลย์ นินพุดซา
 นายอาคม เชื้อบัณฑิต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 087-082778
โทรศัพท์ 064-2264300