เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

   
 
  นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส  
  ประธานสภาเทศบาล

โทรศัพท์ 083-9399397
 นางนัดดา  ตอนจอหอ
 ว่าที่ ร.อ.สกล  พละเสน
 รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 081-1854815
โทรศัพท์ 093-5369461
 
   
นายชนะ  นิจจอหอ 
นายวีระ  กว้างนอก นายมนัส  ดอกบุญนาค
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทรศัพท์ 081-8764770
โทรศัพท์ 098-6127578
 โทรศัพท์ 089-8455994
 
 
 
นายนัฏฐวุฒิ  ขันแก้ว   

นายสนิท   ชวนโพธิ์
 สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 1
โทรศัพท์ 089-5792155

โทรศัพท์ 087-8777914
   
นายสุรัตน์ เชิดโคกสูง
 นายพีรเดช เชี่ยวจอหอ ร.ต.ท.มารุต  วังคะฮาต
 สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
โทรศัพท์ 086-2478626
โทรศัพท์ 089-8867589 โทรศัพท์ 082-7577025


 
นายบุญช่วย สนใหม่
นายภูดิท  บุญญานุสนธิ์
  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2
  โทรศัพท์ 063-0203793    โทรศัพท์ 094-4963852