เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
สาสน์จากนายกเทศมนตรี

สาส์นจากนายกเทศมนตรี

กราบสวัสดี พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลตลาดที่เคารพ กระผม นายธูป  รอดจอหอ ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลตลาด รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่บริหารเทศบาล เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคน ล้วนมีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อจะพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชนและส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้ว การทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรค ย่อมถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะต้องมุ่งมั่น ฝ่าฝัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลตลาดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มีความปลอดภัยในชีวิต อันเป็นเป้าหมายของกระผมและคณะผู้บริหาร

สุดท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด จะมีความเจริญอย่างมั่นคง และมีศักยภาพ พี่น้องประชาชนของเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บันดาลให้ทุกๆ ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

 

                                                          นายธูป  รอดจอหอ

                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลตลาด