ita logo
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
1.1 คลิก >> E-Plan: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม
2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย
2.1 คลิก >> รายงานติดตามแผนพัฒนาฯ
2.2 คลิก >> ระบบ E-Plan
2.3 คลิก >> ระบบ E-LAAS
3. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
3.1 คลิก >> INFO: ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณภัย
4. ระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
4.1 คลิก >> หนังสือรับรองการควบคุมภายใน (ปค.1)
4.2 คลิก >> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
5. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)
5.1 คลิก >> มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (Competency): การกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง
6. ระบบสารสนเทศที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
6.1 คลิก >> ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ: การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากรผ่านระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
7. Share ระบบสารสนเทศข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร (/ ประกาศ/ ผลการดำเนินงานต่างๆ)
7.1 คลิก >> เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลาด
7.2 คลิก >> Facebook: เทศบาลตำบลตลาด
8. ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร
8.1 คลิก >> E-Service: เพื่อลดขั้นตอนแก่ผู้รับบริการ
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
9.1 คลิก >> ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)
9.2 คลิก >> ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินตนเองของ อปท. (E-Plan)
9.3 คลิก >> ระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
9.4 คลิก >> ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
9.5 คลิก >> ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (CCIS) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9.6 คลิก >> ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
10.1 คลิก >> KM เอกสารจัดการความรู้: สนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้