เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567


(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : วันที่ 13 มกราคม 2567 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด (2) สรุปข้อมูลขอการมีส่วนร่วม :  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้ปกครองและเด็ก จำนวน 400 คน (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทำให้เด็กรู้ระเบียบวินัย รู้จัหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ปลูกฝังแนวความคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม (4) ผลจากการมีส่วนร่วมนำไปปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงาน : ไม่มี

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06