เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567


(1) ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 16 - 18 มกราคม 2567 นายสนอง ไขโพธิ์ รองนายกเทศมนตรี ได้มอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลตลาด เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด และกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ชุมชนหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน และศูนย์วัฒนธรรมเมืองมัลลิกา ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตาด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 43 คน (3) ผลการมีส่วนร่วม : ทำให้คณะผู้บริการ คณะกรรมกมรกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  ให้มีความชำนาญ และเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานของกองทุนมากยิ่งขึ้น และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาดให้เข้าสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้สวัสดิการชุมชน เป็นแหล่งสร้างความณู้ความเข้าใจในการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกในชุมชนและประชาชนที่สนใจ (4) การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินของหน่วยงาน : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความชำนาญ และเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานของกองทุนมากยิ่งขึ้น และยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาดต่อไป

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06