เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ.2567


วันที่ 2 มกราคม 2567 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลตลาด เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณะรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลตลาดพ.ศ.2567 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตลาดได้รับการพัฒนาทาง จิตใจ ปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในกฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตามบทบาทและภารกิจ และประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนภายใต้นโยบาย "การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลตลาด 

การดำเนินกิจกรรม เป็นการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมีพระครูสุตกิตติคุณ เจ้าคณะตำบลตลาดและตำบลบ้านโพธิ์ และ ว่าที่ร.อ.สกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาด บรรยายอบรมถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด ชั้น 3

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06