เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567


(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อววันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายธูป  รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลตลา่ด หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.รพ.สต.กระฉอด ตำรวจ อปพร. อสม. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน (3) ผลการมีส่วนร่วม : ทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ให้ใช้รถใชถนนมีจิตสำนึกในพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร 2ส 3ข 4ม) ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 4 มกราคม 2667 (4) การนำผลจาการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน : ต้องมีการจัดโครงการประจำทุกปีและทุกเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเกิดความสามัคคีของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06