เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ครั้งที่ 1/2567 


วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ครั้งที่ 1/2567  เพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , ขอความเห็นชอบสถานะการเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด

- ผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด  ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ตัวแทนฝ่ายปกครองนำโดยกำนันตำบลตลาด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทนทุกชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตเทศบาลตำบลตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาด ผู้อำนวยการกองในสำนักงานเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ จำนวน 36 คน

- ผลจากการมีส่วนร่วม

อนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , ขอความเห็นชอบสถานะการเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง

- การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน (ไม่มี)

2023-11-28
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-03
2023-11-02
2023-10-31
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-05
2023-09-12