เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันที่ 14 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในครอบครัวตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมี โดยมี สจ.ธัญญารัตน์ กาญจนวัฒนา รัตนชินกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน และประชาชน 300 คน ณ โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21