เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566


วันที 11 - 17 เมษายน 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีวตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 อำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา ให้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึก ในพฤติกรรมเสี่ยง 10 ประการ (1ร 2ส 3ข 4ม) ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

- ผู้เข้าร่วมโครงการ โคยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.รพ.สต.กระฉอด ตำรวจ อปพร. อสม. เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 80 คน

- ผลการมีส่วนร่วม เกิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์ให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงควมปลอดภัยทางท้องถนน และสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ของตนในหน้าที่ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 

- การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงาน  ควรมีการจัดโครงการประจำทุกปีและทุกเทศกาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการทุกฝ่าย ทุกกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเกิดความสามัคคีของคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06