เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ได้เปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเข้าร่วมโครงการฯ กับคณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด เพื่อได้ตระหนักการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน และพัฒนาจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติตนและปฏิบัติตนอยู่กรอบ ของศึลธรรมและจริยะรรม และนำหลุกธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามบทบาทและภารกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21