เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด และคณะผู้บริหาร ได้เปิดและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อวัตถุประสงค์อบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่แกนนำสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่น และการสาธารณสุขมูลฐาน ให้แกยนำสามรถดูแลตนเอง และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชนได้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งปัน วิถีการกิน การอยู่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารเป็นยาต่ออายุปรุงสมุนไพรในบ้านให้เป็นยาด้วยวิถีการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

- กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 120 คน ได้แก่ อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 96 คน , สมาชิกสภาเทศบาลฯ 7 คน , เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ 12 คน , คณะผู้บริหารท้องถิ่น 4 คน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.กระฉอด 1 คน

- สรุปผลการดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคสามารถนำไปสู่การปฏิบัติแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างประสิทธิภาพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการระหว่างพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี สัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมฝึกอบรม

โดยภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯมีระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 77.82 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.77 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.33

กิจกรรมศึกษาดูงาน

โดยภาพรวมจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯมีระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 82.58 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 17.05 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.00

- การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จัดให้มีโครงการฯ หรือกิจกรรมด้านสุขภาพ และให้มีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการระหว่างพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี สัมพันธ์ที่ดีระหว่างของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21