เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 30  พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย การดำเนินการตามนโยบายจังหวัดสะอาด การจัดการขยะต้นทาง การจัดการขยะกลางทาง การจัดการขยะปลายทาง รวมถึงสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พร้อมมอบอุปกรณ์สาธิตให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน  75 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06