เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พ.ศ.2565”


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พ.ศ.2565” ภายใต้นโยบาย “การไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GiFt Policy)” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ หน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาด เพื่อเป็นประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริต คอรัปชันและร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นในเทศบาลตำบลตลาด สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการให้คนไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างความสุขให้แก่ประชาชน ในการสร้างความตระหนัก สร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21