เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ครั้งที่ 1/2566


นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลตลาด ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ขอความเห็นชอบสถานะการเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด

- ผู้มีส่วนร่วม

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรจอหอ ชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ตัวแทนฝ่ายปกครองนำโดยกำนันตำบลตลาด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทนทุกชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตเทศบาลตำบลตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตลาด ผู้อำนวยการกองในสำนักงานเทศบาล พนักงานกองสาธารณสุขฯ จำนวน 36 คน

- ผลจากการมีส่วนร่วม

อนุมัติแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 , รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ขอความเห็นชอบสถานะการเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง

- การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน (ไม่มี)

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-19
2022-12-09
2022-11-30