เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ปละประชาชนทั่วไป ในตำบลตลาด ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง และเป็นการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดบำรุงธรรม (กระฉอด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29