เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ปละประชาชนทั่วไป ในตำบลตลาด ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง และเป็นการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดบำรุงธรรม (กระฉอด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-05
2023-01-04
2022-12-28
2022-12-26
2022-12-19
2022-12-09
2022-11-30