เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 22-25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และกระบวนการมีส่วนร่วมการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน เสริมสร้างการเรียนรู้ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ความสามัคคี และการป้องกันการทุจริตใองค์กร กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 80 คน อบรมในสถานที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด  และศึกษาดูงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถำ้ณรงค์ และศูนย์ฝนหลวงหัวหิน  จังหวัดเพชรบุรี , เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสายเพชร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

2022-11-29
2022-11-25
2022-11-15
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-04
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-18