เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”


วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 10) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลตลาด หมู่ 7

2023-04-22
2023-04-18
2023-04-18
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-29
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14