เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เจตจำนงและนโยบายในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


การประกาศเจตนารมณ์ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามแผนสิทธิมนุษยชนตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565) ในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ลดลง อันจะนำมาซึ่งความเท่าเทียม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย       การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) การเยียวยา (Remedy) ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและอำนวยความเป็นธรรมให้ครบทุกด้าน

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21