เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวน/เพิ่มพูนความรู้การจัดการขยะมูลฝอยให้กับครัวเรือนต้นแบบ
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06