เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019


        วันที่ 22 มิถุนายน 2564  นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสร้างาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยมีกลุ่มสตรีตำบลตลาดที่ให้ความสนใจ จำนวน 20 คน ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
2022-09-28
2022-09-23
2022-09-14
2022-09-09
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-17