เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ออกสำรวจผู้ด้อยโอกาส


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561? เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับ ศุูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ประเภท 01 ยากจน) ครอบครัวยากไร้ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน และอายุมาก ขาดผู้ดูแล ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ และรายได้ไม่เพียงพอต่อ?การยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในลำดับต่อไป
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21