เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ออกสำรวจผู้ด้อยโอกาส


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561? เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับ ศุูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ประเภท 01 ยากจน) ครอบครัวยากไร้ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน และอายุมาก ขาดผู้ดูแล ไม่มีเงินทุนประกอบอาชีพ และรายได้ไม่เพียงพอต่อ?การยังชีพ จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย เพื่อนำเป็นฐานข้อมูลเพื่อช่วยเหลือในลำดับต่อไป
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06