เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กศน.ตำบลตาด


ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา?กศน. (ใหม่) ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 1.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 1 ฉบับ 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 1.4 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น จำนวน 3 รูป) 1.5 สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 3 ฉบับ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ในวันและเวลาราชการ
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06