เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดฝึกอบรมศึกาาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกาาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีการดูแลสุขภาพ อนามัย ทั้งด้านโภชนการ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกตลาด ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21