เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการวันขึ้นปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๓


          วันส่งท้ายปีเก่า ตรงกับวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี และวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นวันสำคัญสากลวันหนึ่งของการเปลี่ยนจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ คือเป็นวันที่เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ ซึ่งกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่นี้ คนไทยส่วนใหญ่มักไปทำบุญ ตักบาตร จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ แลกเปลี่ยนของขวัญ กล่าวคำอวยพร และมอบสิ่งดีๆให้แก่กัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เตรียมความพร้อมของเด็กวัย ๒ -๕ ขวบ ที่เน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ  สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมวันปีใหม่นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมซึ่งเด็กๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์จริง และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก ให้มีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญอีกวันหนึ่ง
 
         ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด  จึงได้จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักษาวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมอันดีงาม เป็นสิริมงคลในการดำรงชีวิต ตลอดปี และตลอดไป

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21