เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดฝึกอบรมให้คววามรู้เพื่้อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๑, ๒๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมให้คววามรู้เพื่้อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกันลดการซำ้ซ้อนของโครงการมีการบูรณาการประสานความคิดการปฏิบัติบนพื้นบานข้อมูลร่วมกัน สร้างเครื่องข่าย และคัดเลือกคณะทำงานระดับชุมชนเพื่อทำหน้าที่ทบทวนแผนชุมชนให้มีคุรภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) และไร่กุสุมา รีสอร์ท จ.สระบุรี
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06