เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อดำเนินตามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ปกติสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด 
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21