เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจไปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ตามที่เทศบาลตำบลตลาด  ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน  โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  และได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ในวันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด  ที่ผ่านมานั้น  พร้อมกับได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  คือบ้านบุ  หมู่ที่  ๑  และบ้านบุพัฒนา  หมู่ที่  ๘ และได้กำหนดการตรวจเยี่ยมต่อไป 
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21